L
S
NW
Obiekt komeryjnyz PnB Wrocławiu-Wojnów- 5.605zł/m2
Powierzchnia
355.0 m2
Piętro
None

Obiekt komeryjnyz PnB Wrocławiu-Wojnów- 5.605zł/m2

Lokal
Sprzedaż
Na wyłączność
Włościańska, Wrocław-Psie Pole, Wrocław
mapa
1 990 000 PLN
1 990 000 PLN
1 990 000 PLN
5 605 PLN
355.0 m2
Wtórny
ideaINVEST502152

Opis nieruchomości

Działka budowlana o numerze 4/5 AM-8 o pow. 736 m2 zabudowana obiektem gastronomicznym o pow. użytkowej 355m2.

Lokalizacja: Wrocław, obręb Strachocin, ul. Włościańska 65

MPZP: TAKOPIS ZABUDOWAŃ DZIAŁKI NR 49:
Działka zabudowana jest budynkiem o pow. użytkowej ok. 355m2, który aktualnie pełni funkcję gastronomiczną. Poziom -1 to magazyny, pomieszczenia gospodarcze, oraz zagospodarowane mieszkanie. Na poziomie 0 znajduję się kuchnia, pomieszczenia gospodarcze, toalety, komunikacja, biuro oraz sala restauracyjna. Obok restauracji, właściciele prowadzą również sprzedaż antyków.


PROJEKT ROZBUDOWY:
Do istniejącej zabudowy powstał projekt rozbudowy i nadbudowy z przeznaczeniem dla funkcji mieszkalnej. Celem przedsięwzięcia jest rozbudowanie budynku gastronomicznego na poziomie podziemia i parteru oraz nadbudowa kondygnacji poddasza. Piwnice rozbudowane będą w kierunku południowe- wschodnim o pomieszczenia gospodarcze, podobnie jak poziom 0. Parter również rozbudowany będzie w kierunku południowo zachodnim co powiększy salę konsumpcyjną. Tą część zaprojektowano jako jednokondygnacyjną z płaskim dachem, natomiast pozostała część w projekcie jest przykryta stromym dachem dwuspadowym.

Na tym etapie jest możliwość zmiany projektu w zależności od potrzeb przyszłego inwestora

KUBATURY:
- kubatura istniejąca brutto 1.130,00 m3
- kubatura dobudowy brutto 1934,12 m3
- kubatura łącznie brutto 3.064,69 m3
- kubatura łączna netto 2.089,69 m3


MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO:
Projekt rozbudowy i pozwolenie na budowę nieruchomości jest z 2002 r., w międzyczasie zmienił się MPZP. Istnieje możliwość kontynuowania rozbudowy zgodnie z założeniami projektu oraz zmiany i dostosowanie do aktualnego planu. Działka gruntu nr 4/5 oznaczona jest jako 5U. Aktualny plan: UCHWAŁA NR XLI/923/17 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 22 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA NR XLI/923/17 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 22 czerwca 2017 r. (5U)

37. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 5U ustala się przeznaczenie:
1) usługi I;
2) usługi III;
3) skwery;
4) obiekty do parkowania;
5) obiekty infrastruktury technicznej.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) wymiar pionowy budynku lub budowli przekrytej dachem, mierzony od poziomu terenu przy budynku lub budowli do najwyższego punktu pokrycia dachu, nie może być większy niż 11 m;
2) liczba kondygnacji nadziemnych nie może być większa niż 3, z zastrzeżeniem pkt 3;
3) trzecią kondygnację nadziemną dopuszcza się wyłącznie w poddaszach budynków przekrytych dachami o nachyleniu wszystkich połaci dachowych większym niż 35° i o ściankach kolankowych o wysokości nie większej niż 1,20 m;
4) kąt nachylenia połaci dachowej może być równy lub większy od 0°;
5) udział powierzchni zabudowy w powierzchni działki budowlanej nie może być większy niż 48%;
6) powierzchnia terenu biologicznie czynnego musi stanowić co najmniej 15% powierzchni działki budowlanej;
7) wartość wskaźnika intensywności zabudowy może być równa lub większa od 0, przy czym nie może przekroczyć wartości 1,9.

3. Dojazd do terenu, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się wyłącznie od terenu 2KDD oraz ul. Strachocińskiej usytuowanej poza obszarem objętym planem.

Dopuszczone usługi na danym terenie to: Pracownie artystyczne, biura, poradnie medyczne, obiekty opieki nad dzieckiem, zakłady lecznicze dla zwierząt, edukacja, handel detaliczny małopowierzchniowy A, gastronomia, obiekty upowszechniania kultury, usługi drobne, produkcja drobna.


LOKALIZACJA: 51.104054, 17.150751
Wysunięte najdalej na wschód osiedle Wrocławia administracyjnie część osiedla Strachocin- Swojczyce- Wojnów. Na wschodzie graniczy z wsią Kamieniec Wrocławski i Łany w gminie Czernica. Główną arterią Wojnowa jest ulica Strachocińska znajdująca się w ciągu drogi wojewódzkiej 455. Nieruchomość położona jest pośród zabudowy jednorodzinnej.

PODSUMOWANIE:
Na sprzedaż działka oraz budynek gastronomiczny z możliwością rozbudowy. Istnieje możliwość zmiany funkcji na: Pracownie artystyczne, biura, poradnie medyczne, obiekty opieki nad dzieckiem, zakłady lecznicze dla zwierząt, edukacja, handel detaliczny małopowierzchniowy A, gastronomia, obiekty upowszechniania kultury, usługi drobne, produkcja drobna.


 


 

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.

1 990 000 PLN
Sprawdź ratę chevron_right

To pole jest wymagane
phone
Facebook Instagram Vimeo YouTube