G
S
NW
1,37ha DZIAŁKA INWESTYCYJNA W OŁAWIE10MNU i 5U
Powierzchnia
13700.0 m2
Cena za m2
135 PLN

1,37ha DZIAŁKA INWESTYCYJNA W OŁAWIE10MNU i 5U

Grunt
Sprzedaż
Na wyłączność
Oława
mapa
1 850 000 PLN
1 850 000 PLN
1 850 000 PLN
135 PLN
13700.0 m2
70.00
200.00
ideaINVEST192391

Opis nieruchomości

LOKALIZACJA: Oława, Nowy Otok ul. Kwarcowa
NR. DZIAŁKI: AM_55, nr 15
POWIERZCHNIA: 1,37 ha
MPZP: tak


Przeznaczenie w MPZP:
Przedmiotowa działka o nr 15 ( AM 55) objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego UCHWAŁĄ NR XLIII/318/10 RADY MIEJSKIEJ W OŁAWIE z dnia 25 lutego 2010 r.
Jest to teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej.


W związku ze zmianą przebiegu trasy obwodnicy Oławy, która pierwotnie była planowana w
tym rejonie, Urząd Gminy Oława przyjmuje wnioski dotyczące zmiany przeznaczenia gruntów
w MPZP. Dotychczasowy właściciel takie wnioski złożył, orientując przeznaczenie działki w
stronę zabudowy jednorodzinnej na całości terenu. Uchwalenie zmian w prawie planowane jest na rok 2022.


10MNU
1. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami od 1MN do 30MN, dla których obowiązują
następujące ustalenia:
1) Funkcja wiodąca terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się:
a) lokalizację zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej,
b) zachowanie istniejącej
zabudowy zagrodowej bez zwiększania obsady zwierząt inwentarskich,
c) lokalizację obiektów
pomocniczych - w strefie ochrony konserwatorskiej „B” wyklucza się wiaty,
d) lokalizację obiektów
infrastruktury towarzyszącej;
3) Za zgodne z planem uznaje się ponadto:
a) lokalizację usług wbudowanych w budynkach mieszkalnych,
b) lokalizację obiektów usługowych jako towarzyszących zabudowie mieszkaniowej o powierzchni
zabudowy nie przekraczającej powierzchni zabudowy pod budynkami mieszkalnymi - z
wyłączeniem terenów objętych strefą ”B”;
c) prowadzenie działalności gospodarczej w istniejących budynkach gospodarczych, również w
terenach objętych strefą ochrony konserwatorskiej „B”;
d) lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury technicznej;
4) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) zabudowa mieszkaniowa wyłącznie jako wolnostojąca lub bliźniacza,
b) powierzchnia zabudowy max. 25% powierzchni działki,
c) powierzchnia biologicznie czynna min. 40% powierzchni działki, dla działek z obiektem
usługowym min.25%,
d) powierzchnia usług wbudowanych w budynkach mieszkalnych max. 30% powierzchni całkowitej
budynku mieszkalnego,
e) budynki mieszkalne dwukondygnacyjne, nie wliczając piwnic, w tym jedna kondygnacja w
poddaszu użytkowym, o wysokości nie przekraczającej 10,0m od powierzchni terenu do kalenicy
dachu,
f) w terenach 27MN, 28MN, 29MN,30MN dopuszcza się budynki parterowe,
g) obowiązują dachy budynków mieszkalnych w formie dwu lub wielospadowej o kątach nachylenia
połaci 30-450,
h) w terenach 28MN, 29MN,30MN dopuszcza się dachy płaskie,
i) wysokość obiektów pomocniczych max. 7,0m,
j) obowiązuje pokrycie budynków dachówką ceramiczną lub innym materiałem imitującym
dachówkę,
k) dopuszcza się dachy mansardowe, lukarny, których nie dotyczy powyżej określony kąt nachylenia
połaci,
l) ponadto w terenach objętych oznaczoną na rysunku planu strefą ochrony konserwatorskiej „B” i w
bezpośrednim sąsiedztwie - w terenach 5MN, 6MN, 7MN, 12MN, 13MN, 14MN, 15MN, 23MN,
24MN, 26MN, obowiązują zasady zawarte w § 15,
• obowiązują dachy budynków mieszkalnych i pomocniczych w formie dwuspadowej
o jednakowych kątach nachylenia połaci dachowych od 38º do 45º, kryte dachówką,
•  budynki mieszkalne dwukondygnacyjne, nie wliczając piwnic, w tym jedna kondygnacja w
poddaszu użytkowym, o wysokości nie przekraczającej 10,0 m od powierzchni terenu do
kalenicy dachu,
m) obowiązuje podział na działki budowlane mieszkaniowe zgodny z rysunkiem planu, dopuszcza się
korektę podziału przy zachowaniu powierzchni działki nie mniejszej niż 600 m2.

5U
7. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: od 4U do 6U, dla których obowiązują następujące ustalenia szczegółowe:
1) Funkcja wiodąca terenu: tereny nieuciążliwej zabudowy usługowej;
2) Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się:
a) lokalizację zabudowy usługowej o charakterze komercyjnym,
b) dopuszcza się obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2;
c) lokalizację niezbędnych obiektów pomocniczych,
d) lokalizację obiektów infrastruktury towarzyszącej;
3) Za zgodne z planem uznaje się ponadto lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury technicznej;
4) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) od strony ulicy 1KDGP obiekty usługowe odrębne lub złączone elewacjami bocznymi, elewacje
frontowe od ulicy,
b) architektura współczesna, dachy płaskie,
c) reklamy wyłącznie na budynkach,
d) w obrębie strefy 65m od gazociągu zakaz lokalizacji obiektów użyteczności publicznej,
e) powierzchnia zabudowy max. 50% powierzchni działki ,
f) powierzchnia biologicznie czynna min. 20% powierzchni działki,
g) wysokość budynków usługowych max. 15,0m, a obiektów pomocniczych 8,0 m,
h) w zabudowie wzdłuż drogi 1KDGP należy stosować technologie i materiały budowlane
przeciwdziałające negatywnemu wpływowi hałasu w związku z możliwością występowania uciążliwości akustycznej
i) w razie przesunięcia ulicy 5KDW w kierunku północnym obowiązuje również przesunięcie linii
zabudowy o tę samą odległość od ulicy.


Opis działki gruntu:
Działka jest ogrodzona płotem z siatki. Ukształtowanie terenu płaskie. Nieruchomość w większości porośnięta trawą, znajduje się na niej kilkanaście drzewek owocowych oraz mały ogródek. Wjazd na działkę od południa drogą gruntową. Obecnie działka wykorzystywana jest jako ogródek działkowy.
Media położone są w niedalekiej odległości od nieruchomości. Na działce znajduje się dom ogrodowy.

Lokalizacja:
Oława położona jest we wschodniej części Dolnego Śląska. Przecinają ją droga
Krajowa DK94, a wjazd na autostradę A4 oddalony jest o około 12km(20min).
Oława - miasto w województwie dolnośląskim, w aglomeracji wrocławskiej, siedziba powiatu oławskiego oraz gminy wiejskiej Oława. Miasto leży nad rzekami Oławą, potocznie zwaną Oławką i Odrą, 27 km na południowy wschód od Wrocławia. Oława z racji położenia w aglomeracji wrocławskiej bardzo dobrze połączona jest z Wrocławiem dzięki kursującym pociągom.

Info ogólne:
Liczba ludności: 33 108 osób
Gęstość zaludnienia: 1210,1 os./km²
Powiat: oławski
Gmina: Oława
Powierzchnia: 27,36 km²
https://gminaolawa.pl/

Podsumowanie:
Na sprzedaż działka położona w spokojnej części Oławy (Nowy Otok) pod zabudowę jednorodzinną oraz usługową. MPZP pozwala na wydzielenie do 8 działek budowlanych nie mniejszych niż 600m2 oraz części pod usługi. Łącznie działka ma powierzchnię 1,37ha z czego polowa posiada sygnaturę 10MNU a druga część 5U. W niedalekiej odległości od działki znajdują się wszystkie media, dojazd do nieruchomości jest drogą gruntową.


 

Zdjęcia nieruchomości

Pokaż mapę
Masz pytania? Skontaktuj się z nami.

1 850 000 PLN
Sprawdź ratę chevron_right

To pole jest wymagane
phone
Facebook Instagram Vimeo YouTube