G
S
NW
Działka 3,19ha U/P/ ParkPrzemysłowyBłonie 120zł/m2
Powierzchnia
31900.0 m2
Cena za m2
118 PLN

Działka 3,19ha U/P/ ParkPrzemysłowyBłonie 120zł/m2

Grunt
Sprzedaż
Na wyłączność
mapa
3 792 000 PLN
3 792 000 PLN
3 792 000 PLN
118 PLN
31900.0 m2
asfaltowa
ideaINVEST547172

Opis nieruchomości

Teren inwestycyjny położony w miejscowości Błonie przy ul. Miękińskiej, gmina Miękinia
działki o nr. 136/7, 136/8 i 136/20

Rodzaj nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana
Powierzchnia: 3,16 ha
Powierzchnia poszczególnych działek: 136/7- 1ha, 136/8- 1,ha i 136/20-1,13ha
Ilość działek: 3
Możliwość zakupu pojedynczej: tak
MPZP: tak/ Uchwała Nr XXXIII/318/17 Rady Gminy Miękinia
Sprzedający: osoba fizyczna

Działki znajdują się w specjalnej strefie „Park Przemysłowy Błonie- Źródła” w gminie Miękinia (51.163423, 16.746623) Położenie pozwala na prowadzenie aktywności gospodarczej, są to tereny zabudowy usługowej i produkcyjnej, bazy, składy, magazyny. Nieruchomość znajduje się na trasie DK 94 Wrocław- Środa Śląska, odległość do wjazdu na Autostradę A8 to 15 km, do A4 ok. 28km. Odległość od granic Wrocławia to ok. 7km. Nieruchomość posiada kształt nieregularny, dogodny do zabudowy. Nieruchomość obecnie porośnięta jest samosiejkami.

MPZP:
2) tereny zabudowy usługowej i produkcyjnej, bazy, składy, magazyny - U/P
1. Ustala się zakaz lokalizacji elektrowni wiatrowych.
3. Nie dopuszcza się lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 .
4. Dopuszcza się sytuowanie stacji transformatorowych w odległości do 1,5 m od granicy działek.
1) odprowadzenie ścieków do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej poprzez rozbudowę tej sieci;
2) dopuszcza się, na terenie własnym inwestora, budowę lokalnej sieci kanalizacyjnej z lokalną oczyszczalnią ścieków lub odprowadzenia ścieków do szczelnych bezodpływowych zbiorników na ścieki;
3) ścieki przemysłowe powstające w wyniku procesów technologicznych należy przed odprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej oczyścić we własnych urządzeniach oczyszczających zlokalizowanych na terenie inwestora.
5) dopuszcza się odnawialne źródła energii z wyłączeniem elektrowni wiatrowych.
1) dostawa gazu z rozdzielczej sieci gazowej;
2) w przypadku braku sieci gazowej dopuszcza się indywidualne zaopatrzenie w gaz.
7. W zakresie zaopatrzenia w ciepło przyjmuje się następujące ustalenia: dopuszcza się ogrzewanie gazem, energią elektryczną, paliwami płynnymi, paliwami stałymi lub źródłami energii odnawialnej z zastrzeżeniem § 6 ust. 1.
1) na terenach P i U/P: a) minimalną powierzchnię działki - 1000 m2 ,
b) minimalną szerokość frontu działki - 24 m z zastrzeżeniem lit. c,
c) dla działek z dojazdem od placu manewrowego minimalną szerokość frontu działki - 8 m,
d) kąt zawarty między granicą wydzielanej działki, a linią rozgraniczającą drogi musi zawierać się w granicach 60 - 120 ,

§ 16. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 2.U/P, 3.U/P, 6.U/P, 8.U/P, 9.U/P, 10.U/P ustala się przeznaczenie:
1) podstawowe: zabudowa usługowa i produkcyjna, bazy, składy, magazyny;
2) uzupełniające: a) drogi wewnętrzne, ścieżki rowerowe, parkingi, place manewrowe,
b) zieleń urządzona, zieleń izolacyjna, c) infrastruktura techniczna: - istniejący gazociąg przesyłowy, - istniejące napowietrzne linie elektroenergetyczne, - sieci dystrybucyjne, - urządzenia uzbrojenia technicznego, - zbiorniki retencyjne wód opadowych,
d) urządzenia sportowe i rekreacyjne,
e) urządzenia fotowoltaiczne, w tym wytwarzające energię o mocy przekraczającej 100 kW.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) nieprzekraczalna linia zabudowy:
d) dla terenu 8.U/P w odległości 10 m od linii rozgraniczających drogi 4.KD-D, w odległości 6 m od linii rozgraniczających drogi 6.KD-L oraz w odległości 8 m od linii rozgraniczających drogi 1.KD-G, jak na rysunku planu,
4) kąt nachylenia połaci dachowej może być równy lub większy od 0°;
5) maksymalna wysokość zabudowy usługowej, baz, składów oraz magazynów nie może przekraczać 15 m (licząc od poziomu gruntu do najwyższego punktu dachu);
6) maksymalna wysokość zabudowy produkcyjnej nie może przekraczać 18 m, a magazynów wysokiego składowania nie może przekraczać 25 m (licząc od poziomu gruntu do najwyższego punktu dachu);
7) dopuszcza się zwiększenie wysokości określonej w pkt 6 dla urządzeń technicznych związanych z technologią produkcji z zaleceniem obudowy tych urządzeń w wypadku umieszczenia ich na dachu obiektu;
8) dopuszcza się zwiększenie wysokości określonej w pkt 5 i 6 dla masztów lub kominów do wysokości 49 m z zastrzeżeniem pkt 9;
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) wskaźnik intensywności zabudowy działki budowlanej w przedziale od 0,05 do 4,0;
2) powierzchnia zabudowy maksymalnie do 70 % powierzchni działki budowlanej;
3) powierzchnia biologicznie czynna minimum 20% powierzchni działki budowlanej;
4) ustala się lokalizację pasa zieleni izolacyjnej o szerokości minimum 2 m wzdłuż granicy terenu 3.U/P z terenem ZC;
5) obowiązek wprowadzenia szpaleru drzew na terenie 8.U/P i 10.U/P wzdłuż drogi 4.KD-D.

Cena: 3.792.000,00 PLN Brutto
słownie: Trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysięcy złotych
Cena za 1 m²: 120,00 PLN Brutto
słownie: sto dwadzieścia złotych

Zdjęcia nieruchomości

Pokaż mapę
Masz pytania? Skontaktuj się z nami.

Inne w tej kategorii Pokaż więcej (29)

Inne w tej kategorii Pokaż więcej (29)

700 000 PLN
Kup za PLN msc
Grunt
Sprzedaż
6600.0 m2
4 260 000 PLN
Kup za PLN msc
Grunt
Sprzedaż
4246.0 m2
156 870 PLN
Kup za PLN msc
Grunt
Sprzedaż
2241.0 m2
1 850 000 PLN
Kup za PLN msc
Grunt
Sprzedaż

Kwarcowa

Oława

13700.0 m2

3 792 000 PLN
Sprawdź ratę chevron_right

To pole jest wymagane
phone
Facebook Instagram Vimeo YouTube