G
S
NW
NOWA OFERTA, DZIAŁKA BUDOWLANA W LUTYNI / 1499m2
Powierzchnia
1499.5 m2
Cena za m2
150 PLN

NOWA OFERTA, DZIAŁKA BUDOWLANA W LUTYNI / 1499m2

Grunt
Sprzedaż
Na wyłączność
mapa
225 000 PLN
225 000 PLN
225 000 PLN
150 PLN
1499.5 m2
50.00
30.00
ideaINVEST186373

Opis nieruchomości

Zapraszam do zapoznania się z ofertą działki na sprzedaż  zlokalizowanej w Lutyni, obok Wrocławia i Środy Śląskiej.

Wielkość: 1500m2
Cena: 225.000 m2
Sygnatura: 6 MN
nr działki: 299/5Na działce obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (Uchwała Rady Gminy Miękinia nr IX8511 z dnia 26 lipca 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2011 r. Nr 192, poz. 3335)


§ 22. 1. Dla terenów oznaczonych symbolami I.MN1, I.MN3, I.MN4, I.MN6, I.MN7 ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca;
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) zieleń urządzona,
b) tereny wód, w tym cieków wodnych i rowów melioracyjnych,
c) usługi komercyjne nieuciążliwe realizowane jako lokale wbudowane i dobudowane, o powierzchni nie przekraczającej powierzchni zabudowy mieszkaniowej na działce,
d) dojścia, dojazdy, miejsca postojowe związane z obsługą zabudowy,
e) sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej,
f) istniejąca w dniu wejścia w życie planu zabudowa zagrodowa;
3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) wysokość zabudowy nie może przekroczyć 2 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze użytkowe, nie więcej niż 10 metrów licząc od poziomu terenu do kalenicy dachu,
b) w istniejących w dniu wejścia w życie planu budynkach przekraczających wysokość, o której mowa w lit.a dopuszcza się zachowanie istniejącej wysokości,
c) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę maksymalnie do 30% powierzchni działek,
d) ustala się wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 50% powierzchni działki,
e) ustala się jako obowiązujące stosowanie połaci dachowych: ¬ od 35 do 45°, w układzie symetrycznym, dwuspadowe lub naczółkowe, ¬ dopuszcza się dachy wielospadowe i mansardowe, ¬ w parterowej zabudowie garażowej, gospodarczej, lokalizowanej w granicy działki dopuszcza się dachy jednospadowe;
f) dopuszcza się dachy o innym kącie nachylenia, w tym dachy płaskie, pod warunkiem realizowania inwestycji jako zespół takich budynków, przynajmniej na odcinku drogi pomiędzy najbliższymi skrzyżowaniami, lub zespołu zabudowy składającej się minimum z 4 budynków, realizowanych według jednolitej koncepcji architektonicznej, z zastrzeżeniem, że przy dachach stromych nachylenie połaci nie może być większe niż 50˚,
g) ustala się linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, przy czym, jeżeli istniejące budynki wykraczają poza ustalone linie zabudowy dopuszcza się ich remonty i przebudowę bez możliwości rozbudowy poza ustalone linie zabudowy, natomiast w przypadku wydzielenia dróg dojazdowych innych niż określone liniami rozgraniczającymi, odległość budynków od tych dróg ustala się na minimum 6m,
h) dopuszcza się nadbudowę istniejących w dniu wejścia w życie planu budynków, pod warunkiem zachowania nieprzekraczalnej wysokości do kalenicy do 10m,
4) dopuszcza się poszerzenia dróg wynikające z ich rozbudowy lub przebudowy do parametrów technicznych zgodnych z ustalonymi klasami dróg;


W miejscowości znajduje się:
1) kompleks szkolno-przedszkolno-żłobkowy
2) park, boisko, orlik
3) przychodnia DOLMED, apteka
4) pizzeria
5) obwodnica Leśnicy- 7 km


Zapraszam do kontaktu.
Patryk Skrzyński
Manager marketingu i sprzedaży nieruchomości
tel. 532 136 738
patryk.skrzynski@idea-invest.pl

Potrzebujesz kredytu na sfinansowanie swoich marzeń?
Skontaktuj się z naszym Ekspertem Finansowym EXPANDER:
https://expander.pl/formularz-b2b/?vid=b1cf226d-89ff-476a-82fb-cd064d34cd3f

*Powyższe ogłoszenie nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego
oraz innych właściwych przepisów. Zamieszczone na stronie zdjęcia i opisy są jedynie
zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
Informacja przekazana przez biuro idea-INVEST Nieruchomości uważana jest za dokładną i
rzetelną, ale nie jest gwarantowana i powinna być niezależnie zweryfikowana.


 


 

Zdjęcia nieruchomości

Pokaż mapę
Masz pytania? Skontaktuj się z nami.

Inne w tej kategorii Pokaż więcej (28)

Inne w tej kategorii Pokaż więcej (28)

799 000 PLN
Kup za PLN msc
Grunt
Sprzedaż
27094.0 m2
658 500 PLN
Kup za PLN msc
Grunt
Sprzedaż
10975.0 m2
550 000 PLN
Kup za PLN msc
Grunt
Sprzedaż
11099.0 m2
206 000 PLN
Kup za PLN msc
Grunt
Sprzedaż
5700.0 m2

225 000 PLN
Sprawdź ratę chevron_right

To pole jest wymagane
phone
Facebook Instagram Vimeo